หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


     
     
      
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
 
คลินิกหมอใจดี พร้อมบริการด้านสุขภาพของประชาชน

 
 
 
 
การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล

 
 
 
 
การพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากหลักการ และแนวคิดในการวางแผนเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นกรอบ นโยบายทิศทาง และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์มีหลักและแนวคิดด้านการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  
โทรศัพท์ 056-599-203 โทรสาร : 056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 1,479,134 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com